Мисия

Принципи и цели

Институтът за глобални анализи се стреми да свърже “глобалното” с “локалното”. В свят, където границите между националното и международното равнище се размиват все повече по отношение на идеи, икономика, сигурност и здравеопазване, локалните процеси не могат да бъдат анализирани и осмислени в изолация от глобалните тенденции. Затова ние се фокусираме върху проследяването на взаимосвързаността между разновидни тематични направления и тяхното проявление в различни региони на света.

Акцентът, който Институтът за глобални анализи поставя върху широкообхватни и разнообразни – и същевременно неотделими една от друга аналитични гледни точки, се въплъщава и в нашето лого. В българската култура и везба (шевица) дървото на живота символизира връзката между глобалното и локалното: корените на дървото изобразяват местните традиции, а клоните му олицетворяват космоса.

Ние се ръководим от три основни цели:

shevica-01

Спазване на интелектуален интегритет, изразяващ се в предоставянето на иновативни идеи и обективни анализи на базата на висококачествени данни. Следваме и развиваме най-добри изследователски практики, като даваме платформа за изява и дискусия на новаторски трудове.

shevica-01

Осъществяване на по-тясна свързаност между науката, политиката и гражданското общество. За тази цел способстваме приложението и трансформацията на научни подходи в “идеи на действието”, които да информират политики и да генерират обществен отзвук. Вярваме, че постиженията на социалните науки трябва да бъдат използвани в услуга на реализирането на добро управление и стимулирането на активността на гражданското общество.

shevica-01

Разширяване на пространството за международен дебат чрез организация на събития и обсъждане на значими политически, социални и икономически тенденции. Ръководим се от важността на обмяната на идеи и задълбочаването на комуникацията между български и чуждестранни гледни точки.

Ключови теми на Института за глобални анализи

shevica-01

Вътрешна политика

Демокрация (включително политическа стабилност, процес на демократизация и функциониране на свободната пазарна икономика в Централна и Източна Европа); медии, дезинформация и пропаганда; миграционни политики; джендър въпроси.

shevica-01

Международни отношения

Политическо, икономическо и медийно влияние на авторитарни държави (със специален фокус върху Русия и Китай); развитие на международния ред и институтции; анализ на външните политики на държавите от Централна и Източна Европа.

ИГА изразява пълната си ангажираност в установяването и насърчаването на справедлива, етична и разнообразна работна среда. Управителният орган на Института подкрепя изпълнението на плана за изграждане на полово ранопоставеност с текущ срок на действие между 2023 и 2026 г.