Нова книга: Constructing the Limits of Europe. Identity and Foreign Policy in Poland, Bulgaria, and Russia since 1989

Новата книга на д-р Румена Филипова беше официално публикувана и е в наличност в библиотеки и книжарници. Книгата изследва причините за разликите в европеизацията на Централна и Източна Европа след 1989 г., които кулминират във войната в Украйна и енергийния конфликт между Русия и Полша и България. 

Книгата задава следните въпроси: защо определени страни в ЦИЕ успяват в по-голяма степен от други да осмислят и приложат европейските ценности? Къде ‘започва’ и ‘свършва’ Европа и кой принадлежи към нея? Защо Полша беше водеща в процеса на присъединяване към ЕС и НАТО? Защо България демонстрира колебание и двойнственост по пътя си на интеграция в Евро-атлантическото пространство? Защо Русия никога не намери мястото си в Европа? 

Основният аргумент на книгата се фокусира върху ролята, която националната идентичност и продължителните, културно-исторически обусловени концепции за ‘Европа’ играят в съставянето на външната политика. Авторът развива Конструктивистката теория в международните отношения. 

Емпиричните глави за Полша, България и Русия се базират на полева работа в тези три страни и 75 интервюта с политици и експерти.

В методологичен аспект книгата развива ‘qualified post-positivism’ (модифициран постпозитивизъм), на базата на който да се изграждат мостове между позитивистката и постпозитивистката перспектива в социалните науки.

Линк към книгата.